ТРЕЋИ РОК за упис у прву годину првог циклуса студија

Септембар. 11. 2017 00:00
ТРЕЋИ РОК за упис у прву годину првог циклуса студија

Након првог и другог уписног рока I циклуса студија остала су сљедећа слободна мјеста:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

РЕДОВНИ СТУДИЈ

 

Буџет

Самоф.

Ванредни

Укупно

Разредна настава

-

42

12

96

Предшколско васпитање и образовање

-

23

4

Техничко образовање и информатика

-

10

5

 

Основни услов за упис на студијски програм I године I циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу на упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности.

Редослијед кандидата за упис на студијски програм I године I циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет). На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова.

Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг листе), обавља Комисија за упис студената организационе јединице Универзитета у сарадњи са Централном комисијом за упис на студијске програме Универзитета.

Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба мјерила на ранг листи.

У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

Трећи уписни рок са сљедећим терминима:

(1) пријављивање кандидата почиње 11.09.2017. а завршава 22.09.2017. године;

(2) полагање пријемног испита је 25.09.2017. године са почетком у 9,00 часова 

(3) објављивање резултата конкурса је до 26.09.2017. године до 14,00 часова;

(4) упис примљених кандидата почиње 27.09.2017. године а завршава 29.09.2017. године.

Висина школарине за академску 2017/2018. за редовне студенте I циклуса студија који суфинансирају своје школовање на јавним високошколским установама у РС утврђена је Одлуком Владе Републике Српске. 

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ (инструкције ће кандидати добити у скриптарници Факултета),

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

Кандидат је за пријаву на конкурс дужан поред попуњене ПРИЈАВЕ (из информатора) приложити сљедећа документа:

(1) извод из матичне књиге рођених;

(2) увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;

(3) оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригинал диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;

(4) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Комисија за упис студената организационе јединице Универзитета дужна је да Централној комисији за упис достави коначан извјештај о резултатима уписа студената на студијске програме одговарајуће јединице у року од 24 сата након формирања ранг листе.

Централна комисија за упис доставља Сенату Универзитета јединствени извјештај за упис на нивоу Универзитета.

Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис.

Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио упис, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг листи.

Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврђен за упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће поред налаза општег здравственог стања, укључивати и налаз психолога.

Резултати поступка и ранг листа објављују се на огласној табли и на сајту Педагошког факултета.

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора Централној комисији за упис, у року од 48 сати од објављивања резултата на огласној табли органзиационе јединице Универзитета.

Одлука по приговору донијеће се у року од 48 сати од подношења приговора и саопштава се подноисиоцу приговора и објављује на огласној табли организационе јединице Универзитета.

Упис семестра на свим високошколским установама плаћају сви студенти  у висини од 40,00 КМ на име административних трошкова.

Кандидат који се упише на студијски програм I године I циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.

КВАЛИФИКАЦИОНИ  ИСПИТ

Студијски програм

Врста испита

Дипломирани професор разредне наставе - 240 ECTS

Провјера говорних, физичких и музичких способности (елиминаторно), тест из српског језика и књижевности и тест из опште културе и информисаности.

Предшколско образовање Дипломирани васпитач предшколске дјеце - 240 ECTS

Дипломирани професор техничког образовања и информатике - 180 ECTS

Тест из математике и физике

 

Конкурс у цјелости

Посебне одредбе

Издања часописа:

1. Јун 2017. Нова школа бр. XII 1. Децембар 2016. Нова школа бр. XI-2 1. Јун 2016. Нова школа бр. XI 1. Децембар 2015. Нова школа бр. X-2 1. Јун 2015. Нова школа бр. X 1. Децембар 2014. Нова школа бр. IX-2 1. Јун 2014. Нова школа бр. IX 1. Децембар 2013. Нова школа бр. VIII-2 1. Јун 2013. Нова школа бр. VIII

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!