Студије II Циклус

Мастер студиј

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Дипломске академске студије – МАСТЕР, имају 60 ECTS бодова уз претходно оставрен обим студија од 240 ECTS бодова на основним академским студијама. Циљеви студијског програм дипломских мастер студија произилазе и у складу су са основним циљевима и задацима Универзитета у Источном Сарајеву (Педагошки и Филозофски факултет) на коме се овај програм реализује, а то су: стицање додатних знања са циљем проширивања и систематизације знања стечених на основним студијама и на тој основи развој критичког мишљења и способности примјене знања; оспособљавање за примјену знања у рјешавању конкретних проблема у васпитно-образовној пракси основних школа и научној области дидактичко-методичких наука; оспособљавање за рјешавање сложених проблема користећи се интегрисаним знањем из бројних научних дисциплина које се изучавају у оквиру студијског програма; оспособљавање за истраживање васпитно-образовне праксе у школи и примјену утврђених резултата; оспособљавање за ефикасну дидактичко-методичку евалуацију и критичко промишљање сопственог рада; овладавање разноврсним начинима самосталног образовања и перманентног стручног усавршавања.

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Дипломске академске студије предшколског васпитања и образовања током II циклуса – мастер студиј, трају двије (2) године и чине природан наставак студија на I циклусу,према моделу 3+2+3, а вреднују се са 120 ECTS поена.Циљ академских студија на другом циклусу за дипломиране васпитаче-мастере је да настави образовање васпитача предшколске дјеце, након студија првог циклуса, јачањем постојећих и стицањем нових одговарајућих компетенција, продубљивањем и усавршавањем теоријских и практичних знања и вјештина за квалитетно бављење дјелатношћу предшколског васпитања и образовања у институцијама за предшколско васпитање и образовање и институцијама које се баве друштвеном бригом о предшколској дјеци.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!