др Момчило Пелемиш

Редовни професор

Образовање:

 • Доктор наука физичке културе: Утицај наставе физичког васпитања различитих програмских садржаја на координацију кретања, Факултет физичке културе, Универзитет у Новом Саду (1999)
 • Магистар физичке културе: Подударност избора спортских активности дјечака са њиховим морфолошким карактеристикама и моторичким способностима, Факултет физичке културе у Новом Саду (1990)
 • Дипломирани професор физичког васпитања: Факултет за физичку културу, Универзитета у Сарајеву (1980)

Звања:

 • 1994 - предавач - Учитељски факултет, Бијељина
 • 1999 - доцент- Педагошки факултет, Бијељина
 • 2005 - ванредни професор - Педагошки факултет, Бијељина
 • 2011 - редовни професор - Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

 • спорт и антропологија
 • методика наставе физичког васпитања
 • Кинезиологија
 • Кинезиолошка методика

Пројекти:

 1. Имплементација спортске науке у систему квалитета живота становништва Републике Српске, 2002. године, члан пројектног научно-истраживачког тима.
 2. Израда модела за селекцију дјеце по спортовима, 2003. године, (носилац подручја колективни спортови).
 3. Универзитет АПЕИРОН ''Репродукција одрживи развој становништва Републике Српске'', члан пројектног научно-истраживачког тима.
 4. Репродуктивно понашање младе популације и опредјељеност о одливу мозгова (BRAIN DRAIN), Министарство науке и технологије Републике Српске 2009. године.
 5. Становништво као основни фактор одрживог економског развоја Републике Српске, Министарство науке и технологије Републике Српске 2010. године.
 6. Колико дјеце треба Републици Српској? – активности и мјере за подстицање рађања, Министарство науке и технологије РС, Бања Лука, 2010. (члан пројектног тима)
 7. Просторно-функционални развој предшколског васпитања и образовања у Републици Српској, Министарство науке и технологије РС, Бања Лука, 2010. (руководилац пројекта)

Радови прихваћени за штампу

 • Pelemiš, M., Ujsasi, D., Pelemiš, V., Mitrović, N., & Lalić, D. (in press). Differences by gender and age in postural status of senior school children. Activities in Physical Education and Sport.
 • Pelemiš, V., Pelemiš, M., & Lalić, D. (in press). Analysis of differences between morphological characreristics of preschool children in Belgrade. Research in Kinesiology
 • Пелемиш, М., Митровић, Н., Пелемиш, В. и Лалић, Д. (у штампи). Утицај моторичких способности на резултате у тесту за процену експлозивне снаге ногу деце различитог пола. Узданица.
 • Пелемиш, М., Митровић, Н., Пелемиш, В., Бабић, Н. и Родић, Н. (у штампи). Полне разлике млађег школског узраста у моторичким способностима. Норма.
 • Пелемиш, В. Пелемиш, М. и Митровић, Н. (у штампи). Утицај два различита облика кинезиолошког третмана на развој моторичких способности деце млађег школског узраста. Зборник радова Учитељског факултета.

Предмети:

 • На Педагошком факултету: Методика наставе физичког васпитања
 • На Филозофском факултету: Методика наставе физичког васпитања
 • На Факултету физизичког васпитања и спорта: Истраживање у физичком васпитању
 • Мастер студије: Савремене педагошке теорије у физичком васпитању, спорту и спортској рекреацији

Остале важне информације:

Страни језици: енглески (пасивно)

Чланство у организацијама:

 • Члан првог сазива Савјета Универзитета Источно Сарајево,
 • Члан Матичарске Комисије за формирање Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, члан Савјета истог факултета,
 • Члан Савјета Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета Источно Сарајево,
 • Члан Комисије "Спорт за све" Извршног комитета Олимпијског комитета БиХ,
 • Члан Антрополошког друштва Југославије и члан Антрополошког друштва Републике Српске,
 • Члан Организационог одбора I Симпозијума антрополога Републике Српске са међународним учешћем ,
 • Члан Научног одбора I међународног Симпозијума ''Спорт и здравље'', Тузла 2008. год., члан истог одбора 2009. год.
 • Члан редакцијског одбора Симпозијума одржаног у Тузли 2010. год.,
 • Предсједник програмског и организационог одбора Првог научног скупа са међународним учешћем „Стање и перспективе у основном и предшколском васпитању и образовању“, Бијељина, 2010.

Одабране референце:

 1. Пелемиш, М. Новаковић, М. Крсмановић, Б: Антрополошки статус ученика старијег школског узраста. Саопштење на xxxiv конгресу антрополошког друштва Југославије, Ужице од 01. - 03. јуна 2000.
 2. Јаконић, Д., Крсмановић, Б. , Пелемиш М. Стевић, Д: Полне диференције ученика четвртог разреда основне школе. Саопштење на I симозијуму антрополога Републике Српске, Бања Врућица, 16. и 17. јуни 2000.
 3. Kрсмановић, Б. Јаконић, Д. Пелемиш, М. Јаснић, С. Долга, М. : Антрополошке разлике урбане и руралне средине. Саопштење на I симпозијуму антрополога Републике Српске, Бања Врућица, 16. и 17. јуни 2000.
 4. Пелемиш, М. Крсмановић, В, Јаконић, Д. Стевић, : Антрополошки статус ученика основне школе. Саопштење на I симозијуму антрополога Републике Српске, Бања Врућица,16. и 17. јуни 2000.
 5. Пелемиш, М.: Раст и развој ученика старијег школског доба под утицајем различитих наставних програма. Саопштењене на љетној школи педагога физичке културе Црне Горе , Петровац на мору, 23. - 25. јун 2000.
 6. Крсмановић, Б. Јаконић, Д. Пелемиш, М., Јаснић, С.: Антрополошке разлике ученица градке и сеоске средине. Саопштењене на љетној школи педагога физичке културе Црне Горе , Петровац на мору, 23. - 25. јун 2000.
 7. Крсмановић, Б. Пелемиш, М., Јаснић, С. Стевић, Д. Жежељ, Д.: Деформитети стопала ученика нижих разреда основне школе oпштине Лопаре.Саопштења на међународном научном скупу ФИС комуникације 2000, Ниш, 5. и 6. септембар 2000.
 8. Пелемиш М., Стевић, Д. Опсеница, С. Гудић, С. : Стил понашања учитеља (професора разредне наставе) као фактор општег става ученика према настави физичког васпитања. Саопштење на XI конгресу антрополошког друштва Југославије, Ниш од 31.05- 03. јуна 2001. год.
 9. Крсмановић, В. Новаковић, М. Пелемиш, М. Јаснић, С. Долга, М.: Факторијална анализа у динамичкој антропологији. Саопштење на XI конгресу антрополошког друштва Југославије, Ниш од 31.05. - 03. јуна 2000.
 10. Пелемиш, М. Опсеница, С. Стевић, Д. Рудић, С.: Ставови ученика млађег школског узраста према спорту и спортском новинарству. Саопштење на XI конгресу антрополошког друштва Југославије, Ниш од 31.5. - 03. јуна 2001.
 11. Пелемиш, М., Стевић, Д.: Релације антрополошких карактеристика и резултата скока увис код ученика-ца основне школе. X Међународни научни скуп ФИС комуникације, 2003. Ниш, октобар 2003. године.
 12. Пелемиш, М., Стевић, Д.: Деформитети стопала ученика нижих разреда основне школе. Савремена Универзитетска настава. Требиње, 2003. године.
 13. Биговић, М., Крсмановић, Б., Јаснић, С., Долга, М., Пелемиш, М.: Морфолошки статус ученика IV разреда. Саопштење на II Симпозијуму ДАРС, Јахорина, 23.-25.04.2004. године.
 14. Крсмановић, Б., Биговић, М., Јаснић, С., Долга, М., Пелемиш, М.: Ефекат различитих експерименталних третмана на раст и развој ученика. Саопштење на II Симпозијуму ДАРС, Јахорина, 23.-25.04.2004. године.
 15. Пелемиш, М., Стевић, Д., Опсеница, С.: Деформитети стопала ученика млађег школског доба регије Семберије и Мајевице. Саопштење на II Симпозијуму ДАРС, Јахорина, 23.-25.04.2004. године.
 16. Пелемиш, М.: Интерактивна настава различитих нивоа сложености на часу физичког васпитања. Саопштење на II Симпозијуму ДАРС, Јахорина, 23.-25.04.2004. године.
 17. Пелемиш, М.: Различити модели интерактивне наставе у настави физичког васпитања. XV Љетна школа педагога тјелесног одгоја Босне и Херцеговине, Неум 23.-27.06.2004. године.
 18. Пелемиш, М.: Правилно држање тијела. У оквиру програма ФОНД КВАЛИТЕТА и пројекта "Усавршавање наставника у условима савремених промјена", књига друга, Бијељина, 2004. године.
 19. Стевић, Д., Пелемиш, М.: Физиолошко оптерећење на часу физичког васпитања. Саопштење на научном скупу „Од учитељске школе до Педагошког факултета“.
 20. Пелемиш, М., Стевић, Д., Васиљевић, Д.: Ставови ученика млађег школског узраста према одбојци. Саопштење на XLIV конгресу антрополошког друштва Југославије, са међународним учешћем, Брус, 1-4. јун 2005.
 21. Пелемиш, М., Стевић, Д., Васиљевић, Д.: Процјена ставова ученика млађег школског доба према кошарци. Саопштење на XLIV конгресу антрополошког друштва Југославије, са међународним учешћем, Брус, 1-4. јун 2005.
 22. Стевић, Д., Пелемиш, М.: Школски спорт млађе узрасне доби, као детерминанта високог спортског достигнућа у одбојци. Часопис за унапређење наставе НОВА ШКОЛА, Број 1, Педагошки факултет у Бијељини, 2005.
 23. Стевић, Д., Пелемиш, М.: Организација стручног и васпитно-педагошког рада са младим одбојкашима. Часопис за унапређење наставе НОВА ШКОЛА, Број 2, Педагошки факултет у Бијељини, 2006.
 24. Пелемиш, М., Стевић, Д., Радојевић, Д.: Анализа разлика неких антрополошких карактеристика ученика средње школе различитог узраста. Саопштење на XLVI конгресу антрополошког друштва Југославије, са међународним учешћем, Апатин, 2007.
 25. Пелемиш, М., Стевић, Д., Физиолошко оптерећење ученика на часу физичког васпитања. Зборник радова Педагошки факултет у Бијељини, 2005.
 26. Пелемиш, М., Стевић, Д., Тешић, З., Ковачевић, Б.: Разлози ослобађања ученика од наставе физичког васпитања, Зборник научних и стручних радова, Факултет за тјелесни одгој и спорт, Универзитет у Тузли, Први међународни симпозијум „Спорт и здравље“, Тузла, 2008.
 27. Пелемиш, М., Стевић, Д., Тешић, З., Ковачевић, Б.: Степен присуства и врсте деформитета стопала ученика основних школа у Бијељини, Зборник научних и стручних радова, Факултет за тјелесни одгој и спорт, Универзитет у Тузли, Први међународни симпозијум „Спорт и здравље“, Тузла, 2008.
 28. Стевић, Д., Пелемиш, М., Пелемиш, В.: Активност и ангажованост дјеце предшколског узраста у току реализације усмјерене активности, Зборник научних и стручних радова, Факултет за тјелесни одгој и спорт, Универзитет у Тузли, Други међународни симпозијум „Спорт и здравље“, Тузла, 2009.
 29. Пелемиш, М., Стевић, Д. Ковачевић, Б, Пелемиш, В.: Став и мишљење родитеља о школи у природи, Зборник научних и стручних радова, Факултет за тјелесни одгој и спорт, Универзитет у Тузли, Други међународни симпозијум „Спорт и здравље“, Тузла, 2009.
 30. Керић, М., Крнета, Ж., Пелемиш, М.: Анализа разлика постуралног статуса млађег школског узраста различитог пола, „Спорт и здравље“- Научно-стручни часопис из области физичке културе - Број 1, 2010. године, Факултет Физичког васпитања и спорта, Пале, 2010.
 31. Pelemiš, V., Pelemiš, M., Mitrović, N., Lalić, D. i Prica, O. (2012). Kvantitativne analize razlika morfološkog prostora između dece urbane i ruralne sredine. Zdeslav Milinković, Nenad Dikić (Ur.), Peti kongres medicine sporta i sportskih nauka sa međunarodnim učešćem „ Medicina sporta: novi pristupi, nova saznanja“, (str.123-139). Beograd: Udruženje za medicinu sporta Srbije.
 32. Mandić, D., Pelemiš, M., Pašalić, S., Lalić, N. (2012). Computer-based information system in education. In Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on „Artificial Inteligence, Knowledge Engineering and Data Based '12“( pp. 231 - 236). Cambidge: World Scientific and Engineering Academy and Society. ISBN: 978-I-61804-068-8, ISSN: 1792-8117.
 33. Martinović, D., Pelemiš, V., Branković, D., Živanović, V., & Pelemiš, M. (2013). Software Tools for the Bioelectrical Impedance Method of Children Selection in Sport. In 4th European Conference of Computer Science, „Recent Advances in Information Science `13“ (pp. 283-287). Paris: World Scientific and Engineering Academy and Society. ISBN 978-960-474-344-5.
 34. Pelemiš, V., Pelemiš, M., Mitrović, N. i Ujsasi Darijan. (2013). Povezanost morfoloških karakteristika sa brzinom trčanja kod atletičara. Sportske nauke i Zdravlje 3(2), 81-90.ISSN 2232-8211, UDC: 796.422.16:796.012.1.
 35. Пелемиш, М., Мартиновић, Д., Ранкић, Ј.(2013). Квантитативне анализе разлика у моторичком простору ученика старијег школског узраста. Спорт и здравље, 8(1), 69-75.
 36. Пелемиш, В., Пелемиш, М., Митровић, Н. и Лалић, Д. (2013). Квантитативне анализе разлика моторичког простора деце урбане и руралне средине. Нова школа 11, 114-126. ISSN 1840-0922, UDK 371.3::796.323 796.012-057.874.
 37. Martinović, D., Pelemiš, M., Pelemiš, V., & Mitrović, N. (2013). Relation of antropometric characreristics with VO2 max and heart rate under load in football players of junior age. Journal Plus Educatia 9(1), 153-160. ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068 – 1151.
 38. Pelemiš, M., Mitrović, N., Pelemiš, V. i Rankić, J. (2013). Razlike motorčkog prostora dece urbane i ruralne sredine parcijalizacijom morfoloških karakteristika. Sport Mont 11(37,38,39), 370-376. ISSN 1451-7485, UDK: 796.012.1-053.6(047.31).
 39. Пелемиш, М., Митровић, Н., Пелемиш, В., Лалић, Д. и Ујсаси, Д. (2013). Ефекти програмираног кинезиолошког вежбања на развој координације и агилности ученика петих разреда основне школе. Нова школа, 8(2), 3-17. UDK: 796.012.1:159.9.072-053.5, DOI 10.7251/NSK1312001P
 40. Пелемиш, М. и Пелемиш, В. (2014). Ефекти промене у снази код дечака млађег школског узраста након примене кинезиолошког третмана. У Зборнику радова са научног скупа “Наука и глобализација”, Зборник радова, 8. (стр. 1367-1373). Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. ISBN: 978-. 99938-47-57-1, DOI 10.7251/NSFF14011367P.
 41. Pelemiš, M., Martinović, D., Pelemiš, V., Mitrović, N., & Mandić, D. (2014). Significance of software models in estimation of state of nutrition in pre-school children. In P. Mercorelli, & E. Maciel (Ed.), Proceedings of the 2014 International Conference on Educational Technologies and Education „ETE Session: Educational Technologies I `14“ (pp. 48-52). Interlaken: EUROPMENT. ISBN: 978-1-61804-218-7.
 42. Pelemiš, V., Pelemiš, M., Rankić, J. i Jovanović, B. (2014). Razlike u morfološkim karakteristikama dece različitog pola i uzrasta. U M. Jovanović i Đ. Nićin (Ed.), Zbornik radova sa treće međunarodne konferencija “Sportske nauke i zdravlje”, 15th Mart, 2013,(str. 183-188).Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron. ISBN 978- 99955-91-31-1.
 43. Пелемиш, М., Пелемиш, В., Митровић, Н., Ујсаси, Д, и Лалић, Д. (2014). Утицај трансформационох процеса у настави физичког васпитања на функционалне способности ученика. Нова школа, 9(1), 7-14. УДК 371.3::796.015.1/8, DOI 10.7251/NSK1413001P
 44. Pelemiš, V., Pelemiš, M., Mitrović, N. i Džinović, D., (2014). Analysis of differences in morphological and motor status of pupils and their connection with agility. Facta universitatis seria: Physical Education and sport, 12(2), 105-111. UDC 796.012:371.212
др Момчило Пелемиш
Датум и место рођења: 9.4.1949. године, Тузла
Тел: +387 55 415 400
е-mail: momcilo.pelemis@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: понедјељак: 11,00 - 12,00

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!