Студије I Циклус

Основни студиј

Студијски програм РАЗРЕДНА НАСТАВА

Основна намјена и циљ Студијског програма разредне наставе је оспособљавање наставника разредне наставе за рад са млађим школским узрастом у оквиру прве и друге тријаде основне школе.

Очекивани исходи студијског програма:

 • Побољшавање општег образовања и опште информисаности; подизање нивоа опште културе и способности комуницирања са савременим медијским и културним средствима,
 • Познавање општих педагошко-психолошких теоријских основа струке на којима је заснован рад у професији наставника,
 • Познавање ужих теоријских основа наставе у основној школи у погледу дидактичке и методичке структуре наставног рада,
 • Практичне способности извођења наставе у интегрисаном програму и свим предметним дисциплинама Наставног плана и програма за основне школе укључујући и опште педагошке функције рада са једним одјељењем разредне наставе у основној школи.

Трајање и организација студирања
Студијски програм је заснован на принципима болоњске декларације и по структури траје:

 • I циклус (основни студиј) - 4 године,
 • II циклус (мастер студиј) – 1 година и
 • III циклус (докторски студиј) – 3 године.

У организацији студија примјењују се правила студирања која одобре надлежни органи Универзитета и у складу са Законом о високом образовању у Републици Српској. Програми студија су усклађени са сличним струковним студијима у окружењу. Настава се ораганизује по семестрима (укупно 8 семестара у I циклусу, 2 семестра у II и шест семестара у III циклусу. Трајање семестра је 15 наставних недјеља и садржаји наставе су распоређени по предметним дисциплинама како је уређено наставним плановима студија. Наставе се организује у оквиру предавања и вјежби. Практично оспособљавање за наставу одвија се у основним школама у Републици Српској. Пракса студената започиње у основним школама у 2. години студија чији је садржај опште упознавање принципа и дидактичке структуре наставног рада. У 3. и 4. години студија обавља се методичка пракса како је уређено посебном одлуком и упутствима за праксу ( у сваком семестру по 15 дана непосрденог рада у школи).

Након завршених студија I циклуса стиче се стручно звање: професор разредне наставе

Студијски програм ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Основни циљ високошколског образовања васпитача, у оквиру овог студијског програма, је стицање општеобразовних знања, способности и вјештина за васпитно-образовни рад са предшколском дјецом до 6 година старости, према поставкама и захтјевима Програма предшколског васпитања и образовања у Републици Српској, у оквиру јединственог система васпитања и образовања.

Очекивани исходи студијског програма:

 • Побољшавање општег образовања и информисаности о питањима од значаја за професију;
 • васпитача; подизање опште културе и емпатијских способности и способности комуницирања;
 • Квалитетно познавање општих педагошко психолошких теоријских основа струке и развојних карактеристика предшколске дјеце на којима се може заснивати учење у предшколској доби;
 • Познавање ужих теоријских основа предшколског учења и оспособљавање за адекватно дидактичко-методичко обликовање активности предшколске дјеце у оквиру интегрисаног програма предшколског учења;
 • Практично оспособљавање за планирање и програмирање цјелодневног рада са предшколским групама различитог узраста у погледу свих функција васпитача укључујући партнерство са породицом у погледу систематске подршке развоју предшколске дјеце.

Трајање и организација студирања
Студијски програм је заснован на принципима болоњске декларације и по структури траје:

 • I циклус (основни студиј) - 3 године,
 • II циклус (мастер студиј) – 2 годинe и
 • III циклус (докторски студиј) – 3 године.

У организацији студија примјењују се сва правила која одобре надлежни органи Универзитета у Источном Сарајеву а у складу са Законом о високошколском образовању у Републици Српској. Студијски програм је усклађен са сличним студијским програмима у окружењу и као такав омогућује проходност у погледу наставка студирања. Настава се организује по семестрима у оквиру школске године; укупно шест семестара - I циклус, четири семестра – II циклус и 6 семестара – III циклус. Трајање сваког семестра је 15 наставних недјеља у оквиру којих се организује настава (предавања, вјежбе и пракса) према наставном плану и посебном распореду рада Практично оспособљавање студента за рад са предшколским групама обавља се у предшколским установама Републике Српске за које Министарство просвјете и културе одобри обављање свих видова практичне наставе са студентима. Пракса студената одвија се у другој и трећој години студија и то у сваком семестру у двонедјељном трајању

Након завршених студија I циклуса стиче се стручно звање: дипломирани васпитач предшколске дјеце

Студијски програм ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАТИКА

Основна намјена и циљ Студијског програма Техничко образовање и информатика јесте да образује студенте за радно мјесто наставника техничког образовања и информатике у основним школама, организатора и реализатора образовних и наставних активности у другим институцијама система васпитања и образовања и организацијама и пословним системима у оквиру стручног усавршавања запослених, као и да их оспособи за теоријски и истраживачки рад у области технике и информатике.

Очекивани исходи студијског програма:

 • знање и разумијевање основних принципа из области које је изучено,
 • препознавање проблема који се јављају у пракси и могућност њиховог брзог и економичног рјешавања, користећи најсавременија техничка достигнућа у конкретној области,
 • способност за тимски рад у мултидисциплинарном окружењу,
 • да у оквиру своје специјалности и шире прати развој и најновија техничка достигнућа и препознаје потребе и могућности да се та достигнућа примјене у наставном процесу,
 • развије вјештину самоучења што му омогућава неопходно цјеложивотно образовање,
 • да поштује законске регулативе и друштвене норме понашања.

Трајање и организација студирања
Студијски програм је заснован на принципима болоњске декларације и по структури траје - 3 године.

У организацији студија примјењују се сва правила која одобре надлежни органи Универзитета у Источном Сарајеву а у складу са Законом о високошколском образовању у Републици Српској. Студијски програм студија техничког образовања и информатике реализује се у трајању од 6 семестара, односно 3 године и носи 180 ЕЦТС бодова. Студије су организоване по семестрима. У сваком семестру се реализује 25 часова активне наставе седмично. Сви предмети су једносеместрални. Семестрално студенти оставарују 30 ЕЦТС бодова, а гoдишње 60 ЕЦТС бодова.

Након завршених студија I циклуса стиче се стручно звање: професор техничког образовања и информатике

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!