Упис

Конкурс 2017/18. године

Конкурс у цјелости

Посебне одредбе

Студије I циклуса:

  • СП Разредна настава
  • СП Предшколско васпитање и образовање
  • СП Техничко образовање и информатика

Пријемни испит за упис у прву годину на првом циклусу студија биће одржан 26.6.2017. године са почетком у 9 часова. 

Пријављивање кандидата почиње 19.6.2017. године, а завршава 23.6.2017. године. 

Објављивање резултата конкурса предвиђено је 28.6.2017. године до 14 часова, а упис примљених кандидата почиње 3.7.2017. године и трајаће до 7.7.2017. године.

На студије I циклуса могу се уписати сви кандидати са завршеном средњом школом и положеним квалификационим испитом, у оквиру одобрене квоте за студиј уз подршку буџета Републике Српске или као самофинансирајући студенти.

Висина трошкова студирања у статусу самофинансирајућих студената уређује се, сваке године, Одлуком Владе Републике Српске а наплаћује се, у правилу, приликом уписа сваког семестра.

Квалификациони испит ће се одржати у складу са заједничким конкурсом за школску 2017/2018. који расписује Влада Републике Српске.

Квалификациони испит за студијске програме: Разредна настава и Предшколско образовање састоји се од претходних провјере говорних, музичких и физичких способности које су елиминаторне и тестирања знања из српског језика и књижевности, опште културе и информисаности.

Квалификациони испит за студијски програм: Техничко образовање и информатика састоји се из тестирања знања из математике и физике.

На основу свих критеријума (претходни успјех у средњој школи и тест знања) уређује се ранг-листа на основу које се врши упис и одређује статус студената. Сва друга права и одговорности студената и наставника уређена су Законом о високошколском образовању, општим актима универзитета у Источном Сарајеву и Правилима студирања.

Информатор у коме се налази Формулар за пријаву на конкурс, као и питања за припрему квалификационог испита, може се купити у скриптарници Факултета.

Други уписни рок са сљедећим терминима:

(1) пријављивање кандидата почиње 28.08.2017. а завршава 01.09.2017. године;

(2) полагање пријемног испита је 04.09.2017. године са почетком у 9,00 часова 

(3) објављивање резултата конкурса је до 06.09.2017. године до 14,00 часова;

(4) упис примљених кандидата почиње 11.09.2017. године а завршава 15.09.2017. године.

Висина школарине за академску 2017/2018. за редовне студенте I циклуса студија који суфинансирају своје школовање на јавним високошколским установама у РС утврђена је Одлуком Владе Републике Српске. 

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ (инструкције ће кандидати добити у скриптарници Факултета),

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

Кандидат је за пријаву на конкурс дужан поред попуњене ПРИЈАВЕ (из информатора) приложити сљедећа документа:

(1) извод из матичне књиге рођених;

(2) увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;

(3) оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригинал диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;

(4) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Комисија за упис студената организационе јединице Универзитета дужна је да Централној комисији за упис достави коначан извјештај о резултатима уписа студената на студијске програме одговарајуће јединице у року од 24 сата након формирања ранг листе.

Централна комисија за упис доставља Сенату Универзитета јединствени извјештај за упис на нивоу Универзитета.

Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис.

Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио упис, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг листи.

Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврђен за упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће поред налаза општег здравственог стања, укључивати и налаз психолога.

Резултати поступка и ранг листа објављују се на огласној табли и на сајту Педагошког факултета.

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора Централној комисији за упис, у року од 48 сати од објављивања резултата на огласној табли органзиационе јединице Универзитета.

Одлука по приговору донијеће се у року од 48 сати од подношења приговора и саопштава се подноисиоцу приговора и објављује на огласној табли организационе јединице Универзитета.

Упис семестра на свим високошколским установама плаћају сви студенти  у висини од 40,00 КМ на име административних трошкова.

Кандидат који се упише на студијски програм I године I циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.

КВАЛИФИКАЦИОНИ  ИСПИТ

Студијски програм

Врста испита

Дипломирани професор разредне наставе - 240 ECTS

Провјера говорних, физичких и музичких способности (елиминаторно), тест из српског језика и књижевности и тест из опште културе и информисаности.

Предшколско образовање Дипломирани васпитач предшколске дјеце - 240 ECTS

Дипломирани професор техничког образовања и информатике - 180 ECTS

Тест из математике и физике

 

Студије II циклуса:

  • СП Разредна настава
  • СП Предшколско васпитање и образовање

 

Први уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

(1) пријављивање кандидата почиње 18.09.2017. а завршава 22.09.2017. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

(2) полагање пријемног испита обавиће се 25.09.2017. са почетком у 9,00 часова;

(3) објављивање резултата конкурса је 26.09.2017. године до 14,00 часова;

(4) упис примљених кандидата почиње 27.09.2017. године, а завршава се 29.09.2017. године.

Други уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА организоваће организационе јединице високошколске установе које у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима:

(1) пријављивање кандидата почиње 16.10.2017. а завршава 20.10.2017. године;

(2) полагање пријемног испита је 23.10.2017. године са почетком у 9,00 часова на свим организационим јединицама високошколске установе;

(3) објављивање резултата конкурса је до 24.10.2017. године до 14,00 часова;

(4) упис примљених кандидата почиње 25.10.2017. године а завршава 27.10.2017. године.

Издања часописа:

1. Децембар 2017. Нова школа бр. XII-2 1. Јун 2017. Нова школа бр. XII 1. Децембар 2016. Нова школа бр. XI-2 1. Јун 2016. Нова школа бр. XI 1. Децембар 2015. Нова школа бр. X-2 1. Јун 2015. Нова школа бр. X 1. Децембар 2014. Нова школа бр. IX-2 1. Јун 2014. Нова школа бр. IX 1. Децембар 2013. Нова школа бр. VIII-2 1. Јун 2013. Нова школа бр. VIII

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!